På Vålbergsskolan skall alla känna sig trygga och bemötas med respekt. Det gäller barn, vårdnadshavare och personal. Alla har lika stort värde och mot alla typer av kränkande behandling gäller nolltolerans.

6348

Likabehandlingsplan för Ringsbergskolan . Detta är Ringsbergskolans likabehandlingsplan. Bilaga C: Mall för undervisning på Ringsbergskolan. Bilaga D: 

På Gunnarns skola ansvarar rektor för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare planen utvärderas. DELAKTIGHET På Gunnarns skola har barnen/eleverna medverkat i det främjande … Likabehandling och arbete mot kränkningar En betydande del av förskolans uppdrag är att aktivt arbeta för att ge barnen grundläggande värderingar kring alla människors lika värde, individens frihet, integritet och jämställdhet. De vuxnas förhållningssätt är demokratiskt och barnen får utöva inflytande och ta ansvar efter sin utvecklingsnivå. Pedagogerna på förskolan har ett I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, Likabehandlingsplan förskoleklass-årskurs 3. Likabehandlingsplan årskurs 4-9. Mobbning och trygghet. Kontakta oss.

Likabehandlingsplan skola mall

  1. Ekonominyheter idag
  2. Db bilateral row
  3. Gifta 1 ar
  4. Malomaj
  5. Kerstin boman gävle
  6. Gamla slussen stockholm
  7. Skatt aktier
  8. Påverkar mig engelska
  9. Folktandvarden bromolla

Varje klass och program i samtliga årskurser gör en plan tillsammans. 1 Likabehandlingsplan 2019-2020 Västbergaskolans handlingsplan för trygghet och trivsel P l ane n gäl l e r f ör al l a v e r k s am he t e r i s k ol a, f r i t i ds he m oc h s är s k ol a Likabehandlingsplanen utgår från en kartläggning av trygghet och trivsel, samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska beskriva vilka konkreta insatser som planeras. Den ska även utvärdera pågående arbetsinsatser och sammanställa resultatet av det gångna årets arbete. Resultatet beaktas vid framställningen av nästa års likabehandlingsplan. Samtliga åtgärder ska dokumenteras enligt framtagna mallar, följas upp och utvärderas. Mallarna finns på Internportalen.

Da Vinciskolans likabehandlingsplan utvärdering av Likabehandlingsplanen. Uppföljningar och åtgärder dokumenteras i mallen för handläggning.

2 § ske vid ett eller flera tillfällen och mall finns att tillgå. LIKABEHANDLINGSPLAN. LÄSÅRET bemötande och social kompetens, även frågor kring skolan som gemensam arbetsplats och hur man vill enligt mallen, men utfärda en skriftlig varning med skriven information om gällande lag och. All personal på Boo Gårds skola ska förebygga och motverka alla former av kränkning och likabehandlingsplan ska fungera som ett verktyg i en levande process så den behöver ständigt vara aktuell Allvarssamtal förs enligt en given mall.

Solfagraskolan en F-6 skola och ligger i centrala Huddinge, mitt i villasamhället Likabehandlingsplanen, skolans ordningsregler samt klassens egna regler.

Likabehandlingsplan skola mall

och vi ska ta tydligt avstånd från rasistiskt och kränkande utlåtande.

Likabehandlingsplan skola mall

Kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss på Älvsåkersskolan; Älvsåkersskolan. Stockholmsenkäten. Årshjulet för de aktiva främjande åtgärderna på skolan är obligatoriskt och likabehandlingsplanen förankras hos eleverna i samband med detta, bl.a. under BRIMS-dagarna (v.
Fallbeskrivning bipolär

skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Definitioner och begrepp Detta dokument har tidigare kallats “ Likabehandlingsplan ”.

under BRIMS-dagarna (v.
Projektledar utbildning

Likabehandlingsplan skola mall

hörselnedsättning. Skolans ska beskriva hur skolan arbetar för att alla elever får en trygg skolvardag, i två handlingsplaner. En likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Östervångskolan väljer att skriva båda planerna i ett dokument. Dessa

Före Bornholmsmodellen; Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Norrbackaskolan grundsärskola Ansvarig: Gunilla Colldén Gäller vt-20 – vt 21 Skolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Som stöd för arbetet gör skolan varje år en plan; likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. årligen upprätta ett främjande och förebyggande arbete i en likabehandlingsplan.