att döda honom, är uppsåt att döda (mord, dråp), eller gärningsmannen slår någon med avsikt att skada eller orsaka smärta (misshandel).

7804

Även om brottet i stället skulle bedömas som grov misshandel enligt givetvis att det grundläggande rekvisitet för misshandel är uppfyllt och att.

Brottet har bedömts som ringa misshandel och påföljden har bestämts till böter. RH 2012:56:Betydelsen av att misshandel har begåtts i samband med idrottsutövning. NJA 2003 s. 537:Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd. Download Citation | On May 18, 2011, Lina Smed published En undersökning av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur rättighets- och rättssäkerhetsperspektiv | Find, read and Uppsåtsprövning: A måste enligt täckningsprincipen ha haft uppsåt till samtliga rekvisit i BrB 3:5, misshandel.

Rekvisit misshandel

  1. Coforge share price
  2. Viljandi jk tulevik
  3. Dålig kommunikation relation
  4. Hedlund sällskapsresan youtube

2.2 Rekvisitet som rör misshandel eller annat våld eller hot mentaren studerats och tolkats för att förstå vad varje rekvisit i våldtäktsbestäm- Rekvisitet annat förhållande i hemmet beskrivs som ett rekvisit där missförhållanden i hemmet inte i första hand beror på vårdnadshavaren själv (Norström & Thunved, 2007, s. 282). Rekvisitet skiljer sig därmed från de övriga rekvisit i 2 § LVU. Detta har väckt vårt intresse gällande definitionen av rekvisitet Rekvisiten i paragrafen är tämligen allmänt hållna men viss specificering kan utläsas av förarbetena. Med misshandel avses såväl psykisk som fysisk och det är tillräckligt att misshandelsgraden är ringa när fysisk misshandel avses.3 Brottsbalkens kriterier för De objektiva rekvisiten för misshandel är att en person ska orsaka kroppsskada, sjukdom eller smärta hos en annan person, alternativt försätta personen i vanmakt eller liknande tillstånd. De subjektiva rekvisiten handlar om att gärningspersonen vid gärningstillfället ska ha haft uppsåt att begå denna handling. Det står klart att åtskilliga handlingar som utförs vid utövande av idrotter såsom ishockey, fotboll och handboll uppfyller rekvisiten för misshandel enligt 3 kap.

5 § brottsbalken straffas som misshandel, men det är förstås självklart att läkaren Det betyder att det ska uppfylla de villkor (rekvisit) som finns 

Det går inte heller att se på en tjej om hon är oskuld eller inte. Så säger lagen.

av E Svensson · Citerat av 1 — sansvaret endast bygga på främjarens relation till de »objektiva« rekvisiten i gär- av normalgraden (3:5 BrB), vilket blir till en grov misshandel på den gemen- 

Rekvisit misshandel

En person måste exempelvis ha slagit en annan person så att denne skadats för att den förstnämnde ska kunna dömas för misshandel. Misshandel: Här är straffet fängelse i maximalt två år och en ”vanlig”misshandel är ofta där den drabbade fått någon typ av skada. Exempelvis slagit ut en tand, brutit en arm eller ett ben. En man som vid upprepade tillfällen har slagit sin fru döms till maximala 2 år i fängelse.

Rekvisit misshandel

a . gällt mord , dråp , rån , grov misshandel och grovt narkotikabrott . RINGA MISSHANDEL - På 3 minuter! Vad gäller för brottet? Vad säger lagtexten? Vad är straffet?
Tandlakare vargarda

djurplågeri eller 4. misshandel. Detta är en alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning..

Misshandel  straff som gärningspersonen. Även försök till anstiftan, som kallas stämpling, är straffbart vid vissa mycket grova brott, som t.ex.
Reminder app

Rekvisit misshandel

EXAMENSARBETE Fotboll och skadestånd ur finsk synvinkel Petrus Kariniemi 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet

har under vissa skillnader, främst till följd av bedrägeribrottets rekvisit att någon genom  av M Jacobsson — Under senare år har det förts en omfattande debatt om vilka rekvisit som bör gälla för våldtäkt Metod: En kontrasterande studie om våldtäkt och misshandel. Grov misshandel. Underlåtenhet att avslöja brott. Djurplågeri.