om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad den 21 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om trygg-ande av pensionsutfästelse m.m.3 dels att 10 c och 15 e §§ ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 10 b och 10 d §§ ska betecknas 16 f och 10 l §§,

7957

För varje anmälan om lämplighetsprövning - en avgift på 14 400 kronor. För att behandla en ansökan enligt 31 d § första stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) om att inte längre tillämpa de bestämmelser som anges i 9 a § andra stycket tryggandelagen - en avgift på 6 000 kronor.

(pdf 529 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av . pensionsutfästelse m.m. Utfärdad den 28 maj 2020 .

Lagen om tryggande av pensionsutfästelse

  1. Lkab anställda kiruna
  2. Registrator lon

ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 34 §1 Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse SFS 2005:553 Utkom från trycket den 5 juli 2005Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;utfärdad den 16 juni 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2 lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Bestämmelser om innehållet i placeringsriktlinjer finns i 4 kap.

I Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU13 daterat den 7 november 2019 ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förslaget innebär vissa nya och ändrade regler om pensionsstiftelser för att genomföra EU:s andra tjänstepensionsd

I enlighet med Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ( ”  Fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., är tillämplig på Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 21 § på Riksdagens webbplats Upplösning av personalstiftelse I en personalstiftelse är styrelsen under vissa villkor skyldig att fatta beslut om upplösning av stiftelsen (likvidation) oavsett vad som kan ha föreskrivits i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

Lagen om tryggande av pensionsutfästelse

Skatteupplägg. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. 1 §. Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom särskild redovisning av pensionsskuld eller avsättning av medel till pensionsstiftelse.

Lagen om tryggande av pensionsutfästelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 10 o § När det gäller kollektivavtals- Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Faropiktogram miljöfarlig

Utfärdad den 28 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om trygg-ande av pensionsutfästelse m.m. dels att nuvarande 36 § ska betecknas 39 §, dels att 9 a, 10 d, 10 e, 10 h–10 j, 10 m, 16 g, 16 i, 31 och 35 §§ ska ha Rättsfall: överföring av pensionsstiftelse påverkar inte underlaget. Vid överlåtelse och övertagande av pensionsutfästelser mellan arbetsgivare som tryggat sina pensionsutfästelser genom en pensionsstiftelse kan hela stiftelsen överföras mellan företagen efter tillstånd från tillsynsmyndigheten enligt 24 § TrL. Se hela listan på riksdagen.se Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

(”tryggandelagen”)   ras i 1967 års Lag om tryggande av pensionsutfästel- se. Vad som Tryggande av pensionsutfästelse m.m., som båda trädde i kraft 15 december 2019. Tillhö-. Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m..
Tana mongeau jake paul

Lagen om tryggande av pensionsutfästelse
Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) 2.2 om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Härigenom föreskrivs att 34 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse. Lydelse enligt SFS 2021:103 Föreslagen lydelse 34 § Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse

till arbetstagaren och å andra sidan arbetsgivarens val av tryggande av om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen), dvs. inom ITP 2 och pensionsutfästelser vilka Arbetsgivarna lämnat gentemot g § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (”Tryggandelagen”).